Uslovi koriscenja

Pravila i uslovi korišćenja portala www.njuska.rs

1. Pružalac usluga

Internet portal www.njuska.rs u vlasništvu fizickog lica - Aleksandar Davidović  u daljem tekstu www.njuska.rs, koji korisnicima usluga - oglašivačima u Republici Srbiji pruža besplatne usluge objavljivanja i promocije komercijalnih poruka na Internetu.

 

2. Besplatne usluge

www.njuska.rs pruža usluge besplatnog klasifikovanog objavljivanja komercijalnih poruka - oglasa kao u skladu sa definicijama iz člana 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije i člana 3. stav 8. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije.

 

3. Registracija i oglašavanje od strane korisnika usluga

Za korišćenje usluga www.njuska.rs neophodna je registracija koja je besplatna. Registracija se obavlja prijavom na sistem www.njuska.rs tako što korisnik usluga unese e-mail adresu i lozinku a zatim klikne na link potvrde u registracionom e-mailu koji je dobio od www.njuska.rs.

Registrovani i ulogovani korisnik usluga može postavljati komercijalne poruke i/ili koristiti sistem elektronskih poruka za kontakt sa drugim korisnicima usluga.

Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani nalog.

Registrovani korisnik usluga koji je postavio komercijalnu poruku - oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije.

Registrovani korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona (ukoliko ga je ostavio na sajtu): u cilju realizacije prodaje ili kupovine iz oglasa, kao i kontakta u vezi sa pomoći ili bilo kojim promotivnim sadržajem od strane www.njuska.rs. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegove komercijalne poruke - oglasa - predati tekst sa slikama i njegov kontakt telefon, biti objavljeni na Internet stranicama www.njuska.rs, kao i po mogućstvu na Facebook stranici www.njuska.rs, te da će kao takav biti javno dostupan svima na Internetu.

Komercijalne poruke - oglasi (uključujući i one koji koriste usluge plaćene promocije) moraju biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa www.njuska.rs.

 

4. Zabranjeno oglašavanje

Korisnici usluga moraju poštovati sledeće zabrane:

Zabranjeno je oglašavati se suprotono odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.

Zabranjeno je oglašavati: neistinito i lažno, dovoditi nekog u zabludu i na način na koji se neko vređa, nekome nanosi šteta ili koristi nečija lakovernost.

Zabranjeno je oglašavanje: svega sto nema veze sa životinjama.

Fizičkim licima je zabranjeno oglašavanje potpuno novih stvari, s obzirom da je za to neophodna registracija pravnog lica ili preduzetnika ("svojstvo trgovca", po Zakonu o trgovini). 

 

5. Zabranjene radnje prilikom oglašavanja

Prilikom postavljanja oglasa korisnici usluga moraju poštovati sledeće zabrane:

Zabranjeno je ponoviti više puta identičan ili sličan oglas (spamovanje). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje.

Zabranjeno je ubacivanje URL linka firme, webshopa ili drugog sajta (pogotovu konkurentskog ili sajta koji promoviše "zaradu preko Interneta"), u svrhu reklame.

Zabranjeno je postavljanje slika koje nisu samo fotografije proizvoda već sadrže grafičku obradu radi isticanja, logotip firmi i drugih Internet portala kao i fotografije osoba.

Zabranjeno je unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa.

Zabranjeno je unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja (npr. komentari, poezija, citati radi bolje posećenosti i slično).

Zabranjeno je unositi tagove (reči za pretragu) u opis oglasa.

Zabranjeno je učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama grupa ili kategorija - pravilo fer korišćenja besplatnog korišćenja usluga. Učestalim se smatra češće od jednom u 3 dana.

Zabranjeno je namerno postavljanje oglasa u pogrešnim odnosno neprikladnim kategorijama i grupama.

 

6. Pravila i uslovi za slanje elektronskih poruka

Svojim registrovanim korisnicima www.njuska.rs nudi uslugu besplatne komunikacije putem elektronskih poruka. Komunikacija putem poruka je slobodna pod uslovom poštovanja sledećih zabrana:

Zabranjeno je koristiti www.njuska.rs za slanje uvredljivih poruka drugim korisnicima usluga.

Zabranjeno je slanje spam poruka korisnicima usluga www.njuska.rs. Spam poruka je više puta ponovljena poruka koja nije u vezi sa oglasom oglašivača.

Zabranjeno je korišćenje URL-ova ka oglasima ili stranicama na www.njuska.rs u spam e-mail porukama korisnika ka drugim korisnicima Interneta, koji nisu unapred dali odobrenje za primanje takvih e-mail poruka.

Zabranjeno je slanje poruka u kojima se direktno ili indirektno promovišu drugi portali.

 

7. Trgovina između korisnika

www.njuska.rs ne posreduje u trgovini između korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između korisnika usluga www.njuska.rs je na sopstveni rizik i www.njuska.rs, niti njegov vlasnik www.njuska.rs, neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

 

8. Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja objavljenih na www.njuska.rs

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije zabranjeno je bilo kakvo, ručno ili softversko neovlašćeno kopiranje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na www.njuska.rs. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, komercijalne poruke - oglasi, korisniški podaci, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom. www.njuska.rs će prekršioca goniti sudski.

Korisnik usluga - oglašivač zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i slikama svoje komercijalne poruke - oglasa. Korisnik usluga - oglašivač pristaje na umetanje vodenog žiga od strane www.njuska.rs u svaku od slika koju čini njegova komercijlana poruka kao i na obradu dimenzija slika radi njihovog estetskog uklapanja u izgled stranica na www.njuska.rs.

 

9. Prikupljanje i obrada podataka

Prikupljanje i obrada podataka od strane www.njuska.rs se obavlja u skladu sa sledećim:

www.njuska.rs od svojih registrovanih korisnika usluga - oglašivača prikuplja lične podatke.

Svrha, odnosno obaveza prikupljanja ličnih podataka radi identifikacije uređena je Zakonom o oglašavanju Republike Srbije, član 45. Svrha prikupljanja podataka je takođe i sprečavanje zloupotreba u oglašavanju kao i interna obrada podataka u cilju generisanja demografskih izveštaja.

Prikupljeni podaci se skladište u bazi podataka www.njuska.rs i koriste se za ostvarivanje, odnosno kontrolu bezbednog oglašavanja na www.njuska.rs.

Prilikom promene podataka, korisnik usluga koji je uneo svoje podatke, ima obavezu da prilikom sledećeg postavljanja oglasa svoje podatke ažurira.

U slučaju nedozvoljene obrade korisnici usluga imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

www.njuska.rs ne odgovara za tačnost podataka koje su na www.njuska.rs unela druga lica, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka.

 

10. Sankcije zbog kršenja pravila i uslova

Za bilo koje kršenje pravila i uslova korišćenja www.njuska.rs, ili nepoštovanje zabrana ili kršenje zakona od strane korisnika usluga, moguće je izricanje opomene, privremene i trajne blokade naloga za korišćenje usluga www.njuska.rs. Po pravilu, a u zavisnosti od težine prekršaja, administracija www.njuska.rs najpre izriče meru opomene, a zatim privremene i trajne blokade naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju prava ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge www.njuska.rs.

Sankcije se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete ili kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane korisnika usluga dolazi do otežavanja poslovne aktivnosti www.njuska.rs ili otežavanja rada portala www.njuska.rs.

 

11. Isključenje odgovornosti

www.njuska.rs isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, www.njuska.rs nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem za poruke www.njuska.rs.

U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, www.njuska.rs nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na www.njuska.rs.

U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, www.njuska.rs nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada korisnici usluga u svojim komercijalnim porukama ili elektronskim porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima.

U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, www.njuska.rs nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.

 

12. Isključenje odgovornosti u slučaju nedostupnosti i neemitovanja komercijalnih poruka

Iz razloga više sile ili tehničkih problema moguće je da www.njuska.rs nije dostupan svima ili nekom delu svojih korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima www.njuska.rs ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog neemitovanja komercijalnih poruka. www.njuska.rs zadržavaju pravo da iz bilo kog razloga odbiju objavljivanje komercijalne poruke, i u tom slučaju ne odgovaraju za eventulanu štetu nastalu ovim činjenjem.

 

13. Kontakt sa korisničkim timom i zabrana objavljivanja prepiske

Za kontakt sa korisničkim timom www.njuska.rs korisnici se upućuju na kontakt formu (Predlog, Problem, Kontakt) u donjem delu svake stranice portala. Odgovor administratora ili korisničkog tima www.njuska.rs ne mora da odražava stanovište sajta www.njuska.rs pa u skladu sa tim korisnici usluga ne mogu ostvariti nikakva prava na osnovu takve pisane prepiske. Zabranjeno je bilo kakvo objavljivanje pisane prepiske korisničkog tima www.njuska.rs sa korisnikom usluga bez pisane dozvole www.njuska.rs.

 

14. Zaštita privatnosti

Neobjavljeni lični podaci registrovanih korisnika usluga neće biti dostupni trećim licima i biće tretirani u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Izuzetak predstavlja zahtev istražnih organa Republike Srbije, u kom slučaju je www.njuska.rs obavezan da raspoložive podatke o korisniku usluga dostavi istražom organu (Tužilaštvo, MUP) na njegov pisani zahtev sa navedenim pravnim osnovom.

Neobjavljeni lični podaci registrovanih korisnika su enkriptovani 128-bitnom AES enkripcijom što je jedan od najjačih, u svetu primenjenih, metoda za zaštitu podataka.

 

 
© 2013 Njuska - Sva prava zadržana Izradaj sajta Inspect Element